Doi lg survey buat tugas mata kuliah seni keindahan tubuh wanita. Mohon dibantu ya biar dapet nilai bagus